ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่
?ӹǹ 4 ??¡??

ถังเฟอร์โรซีเมนต์
 
CKN-SERIES CFEA (ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ-กรองเติมอากาศ-ตกตะกอน)
 
CKN-SERIES CFA (ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรอง-เติมอากาศ)
 
CKN-SERIES CF (ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรอง)